ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

Case study 4.0 อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ วิเคราะห์ธุรกิจไทย / ผู้เขียน, ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย. - กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2544. - 164 หน้า.

Y44 M10 D56

9748790428


การจัดการธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี
การตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

650 / ธ469ค