มรดกสันติภาพ / บรรณาธิการ, สมพร ฉายะบุตร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง, 2540 - 219 หน้า : ภาพประกอบ

Y44 M09 D00

9748945812


อนุสรณ์สถาน.
สันติภาพ


ไทย--ประวัติศาสตร์