หลักการตลาดสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนการตลาด = / แปลและเรียบเรียง, คีรินทร์ ยมรัตน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [กรุงเทพฯ] : เอ็ม บี เอ, 2536 - 359 หน้า


การตลาด

658.8 / ห321