พิพัฒน์ คูณคงทรัพย์.

Flash 5 Workshop : เทคนิคและลูกเล่น ฉบับปฏิบัติการ / ผู้แต่ง, พิพัฒน์ คูณคงทรัพย์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : อินโฟเพรส 2544 - 2, 326 หน้า : ภาพประกอบ

Y44 M11 D73

9746190547


Flash 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก.
เว็บไซต์--การออกแบบ

006.7869 / พ697ฟ