สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง / ราชบัณฑิตยสถาน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 - 295 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M01 D21

9748123294


นักดนตรีไทย--สารานุกรม.
นักร้องไทย--สารานุกรม.

780.92 / ร419ส