นุชรี กิมสุวรรณ

สภาพปัญหาและการจัดการหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม= Problem situation of German curriculum management for curriculum revision and appropriate development / นุชรี กิมสุวรรณ. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543. - ก-ฌ, 60 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 169 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 169 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2541.

Y44 M11 D13

9746710311


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ภาษาเยอรมัน--หลักสูตร--งานวิจัย
หลักสูตร--งานวิจัย

375.001 / น728ส