สุภาภรณ์ ทองใบ.

การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ = Writing English for specific purposes / ผู้เขียน, สุภาภรณ์ ทองใบ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542 - 10, 112 หน้า

โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ

Y44 M11 D12

9747816385


การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.

428.3 / ส838ก