ฟีดเลอร์, เฟรด อี.

ค้นหาความเป็นผู้นำและประสานให้เข้ากับสถานการณ์ = Improving leadership effectiveness / ของ เฟรด อี. ฟีดเลอร์, มาร์ติน เอ็ม. เชเมอรส์, ลินดา มาฮาร์ ; เรียบเรียงโดย ชูชัย สมิทธิไกร - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?] - 303 หน้า

9745090123


การจัดการ
ผู้นำ

658.409 / ฟ469ค