เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เพียงความเคลื่อนไหว / ผู้ประพันธ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9. - กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้าพิมพการ, 2544. - 199 หน้า. - ชุดตุลาชัย . - ชุดตุลาชัย .

Y45 M01 D11

9748829111


กวีนิพนธ์ไทย