พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2536 - ก-ง, 404, [24] หน้า


กฎหมายสิ่งแวดล้อม

344.046 / พ371