สุพจน์ กุลปรางค์ทอง

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีต่อการเปิดการศึกษาภาคค่ำ / สุพจน์ กุลปรางค์ทอง ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533. - ก-ฉ, 35 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 76 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 76 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การศึกษานอกระบบโรงเรียน--งานวิจัย--เชียงใหม่
การศึกษาภาคค่ำ--งานวิจัย--เชียงใหม่

374.8593 / ก522