เกียรติศักดิ์ พลสงคราม

การศึกษาน้ำแร่ในภาคเหนือของประเทศไทย : ประโยชน์และการนำไปใช้ / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. - ก-ซ, 119, [14] หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 93 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 93 .

ด้วยความสนับสนุนของสถาบันชีวิตวิทยา และ สถาบันวิจัยและพัฒนา.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


น้ำแร่--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
น้ำพุธรรมชาติ--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)

553.73 / ก522