ปราณี ทินกร.

รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลตอบแทนภาคราชการและการทดลองปรับให้เท่ากับภาคเอกชน ชื่อเรื่องบนปก: การศึกษาผลตอบแทนภาคราชการและการทดลองปรับให้เท่ากับภาคเอกชน. / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. - 99 หน้า. - โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์. . - โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์. .


ข้าราชการ--เงินเดือน--งานวิจัย
เงินเดือน--งานวิจัย--ไทย
ค่าจ้าง--งานวิจัย--ไทย

331.29593 / ป445ร