มนัส วรพิทย์เบญจา

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคริสตจักรสุริยะชัยพรเพื่อการเลี้ยงตนเอง / โดย มนัส วรพิทย์เบญจา. - 2544. - ก-ญ, 70 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544.


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์


คริสตจักรสุริยะชัยพร--กรณีศึกษา
คริสตจักรกับการพัฒนาชุมชน

261 / ม165ศ 2544