มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

รายงานเรื่อง การเปรียบเทียบศักยภาพการลงทุนระหว่างประเทศ สปป. ลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ชื่อเรื่องบนปก: การเปรียบเทียบศักยภาพการลงทุนระหว่างประเทศ สปป. ลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. / ผู้วิจัย, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ไพบูลย์ จุใจล้ำ. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538. - 23, 172 หน้า. - โครงการเปรียบเทียบศักยภาพฐานการผลิตเพื่อส่งออกสิ่งทอในประเทศ สปป. ลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย . - โครงการเปรียบเทียบศักยภาพฐานการผลิตเพื่อส่งออกสิ่งทอในประเทศ สปป. ลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย .


อุตสาหกรรมสิ่งทอ--งานวิจัย
อัตราผลตอบแทน--งานวิจัย
ต้นทุนการผลิต--งานวิจัย
การลงทุนของไทย--งานวิจัย--ลาว


ลาว--ภาวะเศรษฐกิจ--งานวิจัย

332.673593 / ม556ร