แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Cost accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 - 123 หน้า

Y45 M04 D54

9746432338


การบัญชีต้นทุน--แบบฝึกหัด.
การบัญชีบริหาร--แบบฝึกหัด.

657.42076 / ม246ก