เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Cost accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง). - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. - 3 เล่ม

Y45 M04 D54

9746432303 (ล. 1) 9746432311 (ล. 2) 9746434942 (ล. 3)


การบัญชีบริหาร
การบัญชีต้นทุน

657.42 / ม246ก