รายงานการสำรวจภาวะการก่อสร้าง พ.ศ. ..., Report of the ... construction survey Northern region ภาคเหนือ = / สำนักงานสถิติแห่งชาติ - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544-. - เล่ม

ห้องสมุดมี: 2542

Y45 M06 D00

9742376743 (42)


การก่อสร้าง--สถิติ.--ไทย (ภาคเหนือ)
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--สถิติ.--ไทย (ภาคเหนือ)

690.09593 / ส691ร 2542