สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544 - [25], 486 หน้า.

9748122727


ดนตรีไทย--คำศัพท์--สารานุกรม.
เพลงไทย

780.959303 / ร421ส 2544