สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

รายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย i ชื่อเรื่องจากปก: สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2540?]. - 21 หน้า.

Y45 M05 D73


ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต--งานวิจัย
อินเตอร์เน็ต--ค่าบริการ--งานวิจัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์--งานวิจัย

384.31 / ส232ร