กรรณิการ์ พงษ์สนิท

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Self care of the hypertensive elderly in Maharaj Hospital Chiangmai / โดย กรรณิการ์ พงษ์สนิท ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535. - ก-ซ, 105 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 94 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 94 .

ด้วยความสนับสนุนทุนการวิจัยจากสถาบันชีวิตวิทยาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2535.

9745655929


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุ--งานวิจัย
ผู้สูงอายุ--งานวิจัย--เชียงใหม่

616.132 / ก451

WG340 / ก451 2535