อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย = Leadership development of former nurse leaders in Thailand / โดย อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2541?] - ก-ช, 42 หน้า