จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

การพัฒนางานสำนักงาน / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2543 - 151 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M05 D53

9746953192


การจัดการสำนักงาน.
เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน.
สำนักงานอัตโนมัติ.

651.3 / จ447ก