ปริญญา ตันสกุล.

ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน / โดย ปริญญา ตันสกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (เอ็ชเอ็มดีซี), 2542 - 202 หน้า

Y45 M03 D51

9748668835


การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

685.3045 / ป458