รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ปี ... และแนวโน้มปี ... = Wages, salary & benefits survey ... and trend ... / สำรวจและจัดทำโดย สำนักวิชาการ บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : บริษัท, 2540-. - เล่ม

ห้องสมุดมี: 2540/41, 2544/45-2545/46, 2548/49-2550/51, 2552/53-2553/54, 2555/56 มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

Y56 M01 BKT

9749000180 (44/45) 9749079434 (45/46) 9748958655 (40/41) 9749363736 (48/49) 9749495454 (49/50) 9789748388564 (50/51) 9789742352356 (52/53) 9786169142201 (55/56) 9789747810844 (53/54)


ค่าจ้าง--ไทย
เงินเดือน--ไทย
สวัสดิการลูกจ้าง--ไทย

331.29593 / ศ799ร