มัทนียา สมมิ.

ความพึงพอใจต่อบริการและเหตุผลการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์เวิลด์ จำกัด = The satisfaction of services and reasons in choosing the products of the customers for the International Computer World Co.,Ltd. / มัทนียา สมมิ - 2544 - ก-ฌ, 52 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y45 M02 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์เวิลด์--ความพอใจของผู้ใช้บริการ


ความพอใจของผู้ใช้บริการ--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8343 / ม347ค