กรรณิการ์ คิดอ่าน

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อแชมพูของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Influential behavior and marketing factors in shampoo selection in Muang Municipal, Chiang Mai / กรรณิการ์ คิดอ่าน. - 2544. - ก-ฌ, 62 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544.

Y45 M02 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


แชมพู--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / ก173พ