ภูมิใจ ลีตระกูล.

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการซื้อหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = The behaviors and marketing factors in purchasing books of Payap University student in ChiangMai / ภูมิใจ ลีตระกูล - 2544 - ก-ญ, 48 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y45 M02 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
มหาวิทยาลัยพายัพ--นักศึกษา--การศึกษาเฉพาะกรณี


หนังสือ--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่

658.8342 / ภ666พ