สุภัททา สมบัติสุข.

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเว็บไซด์ www.2hands.com = The feasibility study for web site www.2hands.com / สุภัททา สมบัติสุข - 2544 - ก-ฎ, 119 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y45 M02 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
โครงการเว็บไซต์ www.2hands.com--การออกแบบ


การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--การศึกษาเฉพาะกรณี
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ--การศึกษาเฉพาะกรณี
เว็บไซต์--การออกแบบ

658.84 / ส834ก