อริยาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์.

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The marketing factors affecting the consumers' decision in selecting bakery shops in Muang District, ChiangMai / อริยาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์ - 2544 - ก-ฌ, 53 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y45 M02 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


ร้านเบเกอรี่--การเลือกใช้บริการ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง.
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / อ398ป