จริยาภรณ์ มณีขัติย์.

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนทดแทน และกองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างหรือผู้ประกันตน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding about compensation fund and social security fund of employers, and employees or the insured in Muang District, ChiangMai / จริยาภรณ์ มณีขัติย์ - 2544 - ก-ญ, 85 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y45 M02 D51


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


กองทุนทดแทน
กองทุนประกันสังคม
นายจ้าง--เชียงใหม่--อำเภอเมือง.
ลูกจ้าง--เชียงใหม่--อำเภอเมือง.
ผู้ประกันตน--เชียงใหม่--อำเภอเมือง.

368.4 / จ164ค