วรรณกนก ติยะวรบุญ

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อรายการวิทยุในเครือนัมเบอร์วัน มีเดีย = A study of the satisfaction of the audiences in Muang District in ChiangMai with radio programs under Number One Media Company / วรรณกนก ติยะวรบุญ. - 2544. - ก-ญ, 80 หน้า.

Y45 M02 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นัมเบอร์วัน มีเดีย--ความพอใจของผู้บริโภค


ผู้ฟังรายการวิทยุ--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
รายการวิทยุ--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8343 / ว242ก