มานพ เสนากูล.

พฤติกรรมการใช้บริการคลีนิครักษาสิว-ฝ้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The consumer behavior of beauty clinic in Muang District, Chiang Rai / มานพ เสนากูล - 2544 - ก-ญ, 69 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y45 M02 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


คลีนิครักษาสิว-ฝ้า--การเลือกใช้บริการ--อำเภอเมือง.--เชียงราย
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงราย--อำเภอเมือง

658.8342 / ม443พ