เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ

บรรษัทภิบาล : วิถีแห่งการนำองค์กรสู่ความรุ่งเรือง / โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, [2543?]. - 143 หน้า. - หนังสือชุดบรรษัทภิบาล . - หนังสือชุดบรรษัทภิบาล .

Y45 M03 D56

9748715388


บรรษัทภิบาล
การจัดการองค์การ

658.4 / ก855บ 2543