วิรัช ลภิรัตนกุล.

การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = Public relations / วิรัช ลภิรัตนกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 9 (ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่) - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 - 538 หน้า.

Y45 M03 D43

9743472207


การประชาสัมพันธ์.
สื่อมวลชน.
การสื่อสาร
โฆษณา

659.2 / ว689ก 2544