การพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทย = The development of criterias for the evaluation of Thai literature / ผู้วิจัย, ชุติมา สัจจานันท์ ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2543 - ก-ค, 269 หน้า - หนังสือชุดงานวิจัยด้านภาษาไทย ; อันดับที่ 2 . - หนังสือชุดงานวิจัยด้านภาษาไทย ; อันดับที่ 2 .

Y45 M02 D11

9742689628


วรรณกรรมไทย--ประวัติและวิจารณ์--งานวิจัย.

895.9103 / ก493