วรรณกรรมอาเซียน. เล่ม 3 เอ, วรรณกรรมสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ฉบับแปล = Anthology of ASEAN literatures. Volume III a, Thai literary works of the Thonburi and Rattanakosin period modernized version / บรรณาธิการ, คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง, 2543 - 49, 588 หน้า

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ

Y45 M03 D11

9742722935 (ล.3 A)


วรรณคดีไทย--สมัยธนบุรี.
วรรณคดีไทย--สมัยรัตนโกสินทร์.
วรรณกรรมไทย

895.91 / ว242