ศิริ อัคคะอัคร.

การควบคุมไฟป่า สำหรับประเทศไทย / โดย ศิริ อัคคะอัคร - กรุงเทพฯ : สำนักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้, 2543 - 229 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y45 M03 D00


ไฟป่า.
ไฟป่า--การป้องกันและควบคุม.

634.9618 / ศ446ก