ยกเครื่องสื่อไทย / วิภา อุตมฉันท์, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 - 189 หน้า - หนังสือชุดความรู้โลกของสื่อ ; ลำดับที่ 4. . - หนังสือชุดความรู้โลกของสื่อ ; ลำดับที่ 4. .

Y45 M93 D43

9743471189


สื่อมวลชน.

302.23 / ย112