อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์.

สุดยอดการตรวจสอบทางการตลาดและการขาย = Super marketing and selling audit checklists / โดย อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2544 - 64 หน้า

Y45 M03 D52

9747654741


การจัดการตลาด
การจัดการขาย
การตลาด

658.8 / อ223ส 2544