ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ = / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 2 - [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532 - 2 เล่ม - เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ . - เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ .

9746118242 (ล.1) 9746131451 (ล.2)


การบริหารรัฐกิจ.

350 / ม246ป 2532