รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล = Indicators of good governance / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544 - 9, 101 หน้า

Y45 M06 D56

9748056562


ธรรมรัฐ--งานวิจัย.

320.101 / ส181ต