รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2544-. - เล่ม.

ห้องสมุดมี: 2543-49, 51, 53, 55

Y45 M04 D57

9747631563 (43) 9747631989 (44) 9749526333 (45) 9749526759 (46) 9789749959909 (55)


สหกรณ์ร้านค้า--การเงิน
สหกรณ์ร้านค้า--รายงาน.--ไทย

334.5 / ก169ร