ประภัสสร ภัทรนาวิก.

การเขียนเอกสารสำนักงาน / ประภัสสร ภัทรนาวิก - พิมพ์ครั้งที่ 1 - สงขลา : ภารกิจการผลิตเอกสารและตำรา กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545 - 266 หน้า

Y45 M06 D53

9744510366


การเขียนจดหมาย.
การเขียนหนังสือราชการ.
จดหมายธุรกิจ--การเขียน.
หนังสือราชการ--การเขียน.
ภาษาไทย--การเขียน.

651.75 / ป338ก