สมชาติ กิจยรรยง.

เกมและกิจกรรม ผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคคลากร / โดย สมชาติ กิจยรรยง, จีรชา ใจเปี่ยม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, [2543?] - 218 หน้า - หนังสือชุด การพัฒนาทรัพยากรบุคคล . - หนังสือชุด การพัฒนาทรัพยากรบุคคล .

Y45 M06 D51

9748767248


การฝึกอบรม.
เกมการบริหาร.
เกม.
การพัฒนาบุคลากร

658.312404 / ส238ก