ถวิล ธาราโภชน์.

จิตวิทยาทั่วไป / ถวิล ธาราโภชน์, ศรัณย์ ดำริสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสุทธิ์, 2541. - 168 หน้า.

Y45 M06 D42

9745273287


จิตวิทยา.

150 / ถ277จ 2541