สำราญ กวงแหวน

ทัศนะของพระคริสตธรรมคัมภีร์ในเรื่องคนมั่งมีและคนยากจน / โดย สำราญ กวงแหวน. - 2509. - 43 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2509.


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์


เศรษฐี--คำสอนในพระคัมภีร์
คนจน--คำสอนในพระคัมภีร์
คริสต์ศาสนากับปัญหาสังคม

261.8325 / ส698ท 2509