ศรีจนาศะรัฐอิสระที่ราบสูง / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2545 - 8, 170 หน้า : ภาพประกอบ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y45 M06 D31

9743225676


รัฐศรีจนาศะ.


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ประวัติศาสตร์.

959.302 / ศ182