วีรวัฒน์ เสียมภักดี.

พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเสือภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ = The consumer behavior and marketing factors which effect to purchasing decision of the mountain bikes in Chiang Mai / วีรวัฒน์ เสียมภักดี - 2545 - ก-ฌ, 47 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545

Y45 M06 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


จักรยานเสือภูเขา--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่.
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / ว836พ