ณัชชา ชินอุปกิจ.

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภท Pub & Restaurant ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน จ. เชียงใหม่ = Consumer behavior and marketing factors that influence undergraduate students when choosing pubs and restaurants in Chiang Mai / ณัชชา ชินอุปกิจ - 2544 - ก-ญ, 84 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y45 M06 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


ร้านอาหารประเภท Pub & Restaurant--การบริการ--เชียงใหม่
นักศึกษาปริญญาตรี--การใช้บริการร้านอาหาร--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / ณ259พ